Diep Phuc Loi Resort

Dự án Khu du lịch Diệp Phúc Lợi tại xã Điện Dương, TX Điện Bàn, Quảng Nam với tổng diện 9,4 ha được thực hiện chuẩn bị đầu tư vào năm 2014, thời gian đầu tư năm 2016