KTS. Nguyễn Lê Huy Vũ

Chức vụ : Giám đốc

KTS. Nguyễn Đức Lâm

Chức vụ : Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Tâm

Chức vụ : Trưởng phòng hành chính

KTS. Ng Thị Thanh Ngoan

Chức vụ : Kiến trúc sư

KTS. Nguyễn Thị Kiều Trang

Chức vụ : Kiến trúc sư

KTS. Nguyễn Việt Thành

Chức vụ : Kiến trúc sư

KTS. Bùi Hữu Nghĩa

Chức vụ : Kiến trúc sư

KS. Lê Khánh Minh

Chức vụ : Họa viên

KS. Trần Công Lực

Chức vụ : Chỉ huy phó

KS. Đỗ Minh Quang

Chức vụ : Chỉ huy trưởng

KS. Phan Khánh Linh

Chức vụ : Kỹ sư dự toán

Nguyễn Thị Mai Trâm

Chức vụ : Kế toán