Căn hộ - đường Nguyễn Xuân Khoát, TP. Đà Nẵng

View căn hộ A (v1)

View căn hộ A (V2)

View căn hộ A (v3)

View căn hộ A (v4)

View căn hộ B (v1)

View căn hộ B (v2)

View căn hộ B (v2)

View căn hộ B (v4)